• Služby

  Ponuka služieb:
  Hlavnou náplňou nasej činnosti je poskytovanie komplexného odborného poradenstva formou konzultácii a vypracovávania konkrétnych projektov a žiadostí z environmentálnej sféry, vo vzťahu k účelovým, štrukturálnym a ostatným fondom s nasledovným zameraním:

   • ochrana životného prostredia,
   • nakladanie s odpadom,
   • zhodnocovanie vybraných zložiek odpadu.

  Dlhodobá prax a skúsenosti našich pracovníkov a najmä spolupráca našej firmy s mnohými renomovanými spoločnosťami, pôsobiacimi v rozličných trhových segmentoch, založená na vzájomnej dôvere a profesionalite, nás predurčuje k schopnosti ponúknuť našim klientom služby v týchto oblastiach:

   • Podnikový manažment (reštrukturalizácia, reengineering, activity based costing, krízový manažment, personálny audit, interná podniková legislatíva a iné).
   • Manažérske systémy (systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a iné).
   • Služby v oblasti životného prostredia (poradenstvo, štúdie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nakladanie s inými ako s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie odpadov a iné).
   • Informačné technológie (audity software a hardware, bezpečnosť informačných systémov, návrhy hardwarových a softwarových riešení, funkčné špecifikácie osobitných systémov, tvorba webových stránok a iné).
   • Iné služby:
    • verejné obstarávanie,
    • marketingová, reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu,
    • organizovanie kurzov, sympózií, vzdelávacích podujatí, výstav, konferencií, veľtrhov, školení a odborných podujatí,
    • sprostredkovanie spracovania štúdií, spracovávanie štúdií,
    • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie a toxikológie,
    • inžinierska činnosť,
    • administratívne práce, kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, rozmnožovacích služieb a finálnej úpravy dokumentov) a iné.
© Copyright 2012 JeeM s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 • 03.08.2009
  Založenie spoločnosti SLOVMAS, a.s. viac...

  02.11.2015
  Zmena sídla viac...

  01.06.2014
  Zmena sídla viac...